No.4 SBD: 151
Điểm bình chọn: 1,235
SBD: 272
Điểm bình chọn: 4,755
SBD: 158
Điểm bình chọn: 5,121
SBD: 381
Điểm bình chọn: 1,418
No.5 SBD: 102
Điểm bình chọn: 1,165
No.6 SBD: 314
Điểm bình chọn: 527
No.7 SBD: 189
Điểm bình chọn: 485
No.8 SBD: 141
Điểm bình chọn: 209
No.9 SBD: 105
Điểm bình chọn: 207
No.10 SBD: 231
Điểm bình chọn: 198
No.11 SBD: 386
Điểm bình chọn: 125
No.12 SBD: 262
Điểm bình chọn: 99
No.13 SBD: 169
Điểm bình chọn: 76
No.14 SBD: 207
Điểm bình chọn: 75
No.15 SBD: 341
Điểm bình chọn: 48
No.16 SBD: 108
Điểm bình chọn: 26
No.17 SBD: 339
Điểm bình chọn: 16
No.18 SBD: 174
Điểm bình chọn: 15
No.19 SBD: 167
Điểm bình chọn: 10
No.20 SBD: 110
Điểm bình chọn: 6
No.21 SBD: 139
Điểm bình chọn: 3
No.22 SBD: 146
Điểm bình chọn: 1
No.23 SBD: 118
Điểm bình chọn: 1
No.24 SBD: 125
Điểm bình chọn: 1
No.25 SBD: 109
Điểm bình chọn: 1
No.26 SBD: 232
Điểm bình chọn: 1
No.27 SBD: 128
Điểm bình chọn: 1